Print Friendly and PDF

STOP SMOG w GZM 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii pełni rolę operatora programu STOP SMOG dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

FEWE jako operator świadczy usługi doradztwa energetycznego dla beneficjentów oraz odpowiada za kompleksową realizację wniosku u klienta, w tym za wykonanie audytów, określenie zakresu prac i opracowanie dokumentacji technicznej, a także wsparcie w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, a następnie nadzór inwestorski i rozliczenie z NFOŚiGW.

Infolinia dla beneficjentów programu Stop Smog w GZM

Dla beneficjentów programu Stop Smog w GZM funkcjonuje infolinia prowadzona przez FEWE – Operatora programu.

Infolinia udziela mieszkańcom oraz pracownikom urzędów, biorącym udział w Projekcie informacji o warunkach technicznych, finansowych oraz organizacji zadań objętych Programem i Projektem

Infolinia: 797 151 654

czynna w dni robocze w godzinach: 10:00-18:00

Zapraszamy do kontaktu!

Informacje ogólne – STOP SMOG w GZM

Program jest realizowany jest w latach 2022-2025.

STOP SMOG w GZM  jest współfinansowany na poziomie 69,96%, tj. 7 785 989,48 PLN przez NFOŚiGW z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ponadto, by przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu w regionie, GZM zapewniło na realizację projektu dodatkowe środki finansowe – ok. 7 100 000 PLN. Dodatkowe środki pozwalają na zwiększenie zakresu prac w budynkach w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych. Zakładane efekty programu obejmują:

 • przeprowadzenie 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych,
 • likwidację 199 kopciuchów oraz nastąpi
 • ograniczenie zużycia energii o ok. 45%.

Program STOP SMOG w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczy 11 gmin i miast:

 • Będzin,
 • Bieruń,
 • Bobrowniki,
 • Bytom,
 • Dąbrowa Górnicza,
 • Gierałtowice,
 • Katowice,
 • Mysłowice,
 • Sośnicowice,
 • Tychy
 • Zabrze

Jakie warunki trzeba spełnić aby móc skorzystać z Programu?

 • Posiadać tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;
 • Powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m(dla budynków, w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);
 • Wnioskujący powinien mieszkać w budynku, którego dotyczy wniosek;
 • Wnioskujący nie posiada łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).
 • Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2 779,77 złotych)
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury; (1 985,55 złotych)

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Ponad to osoby przystępujące do programu muszą zobowiązać się do:

 • utrzymania trwałości Programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie sprzedania budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych.

Zakres prac możliwy do wykonania w ramach programu STOP SMOG w GZM

Wartość wykonanych przedsięwzięć w budynku może być sfinansowana nawet do kwoty 106 tys. PLN, jeśli taką potrzebę wskaże audyt energetyczny.

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez Operatora programu. Następnie audytor określi, jakie przedsięwzięcia należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w budynku, np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp.

Zgodnie z porozumieniem średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 PLN.

W uzasadnionych przypadkach by przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu beneficjentów końcowych GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 53 000,00 PLN na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Zakres prac:

 • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
 • instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

Obowiązki po modernizacji domu:

 • niemożliwe jest używanie jakichkolwiek dodatkowych kotłów czy pieców;
 • nie można likwidować urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez zgody gminy, wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi;
 • zakaz spalania śmieci;
 • użytkowanie zamontowanych urządzeń zgodnie z instrukcjami użytkowania;
 • przeprowadzenie regularnych kontroli kominiarskich.

Korzyści z projektu STOP SMOG w GZM

 • ciepło w domu za mniejsze pieniądze;
 • wybór ekipy remontowo-budowlanej i nadzór nad nią przez Operatora programu;
 • poprawa stanu technicznego oraz ogólnej estetyki nieruchomości – zwiększy się wartość rynkowa;
 • pełne sfinansowanie inwestycji – brak kredytów i pożyczek;
 • czystsze powietrze dla domowników i zamieszkujących okolicę.

Program STOP SMOG jest realizowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Programu: Stop Smog – Metropolia GZM

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.