Print Friendly and PDF
October 2021

Rada UE ustaliła stanowisko UE na szczyt klimatyczny COP 26

6 października br. Rada UE zatwierdziła konkluzje określające stanowisko UE na konferencję ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP 26), która odbędzie się w Glasgow. W konkluzjach podkreślono pilną potrzebę wzmocnienia globalnej reakcji na kryzys klimatyczny. Podkreślono też potrzebę uczciwej i sprawiedliwej transformacji klimatycznej na całym świecie.

Świat nie jest obecnie na dobrej drodze do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia. Aby temperatura naszej planety pozostała w bezpiecznych granicach, konieczne są dalsze wspólne wysiłki. Podczas COP 26 UE zwróci się do wszystkich stron porozumienia paryskiego o przedstawienie ambitnych krajowych celów redukcji emisji, a do krajów rozwiniętych – o zwiększenie międzynarodowego finansowania działań klimatycznych. Dzięki przyjętym dziś konkluzjom UE ma nie tylko wolę, ale również silny mandat do prowadzenia dyskusji we właściwym kierunku, którym są ochrona planety z korzyścią dla wszystkich i stanie po stronie krajów najbardziej narażonych na zmianę klimatu – powiedział Andrej Vizjak, słoweński minister środowiska i planowania przestrzennego.

W konkluzjach wzywa się wszystkie strony do przedstawienia ambitnych wkładów, ustalonych na poziomie krajowym i dostrzega się potrzebę wspólnego zwiększenia wysiłków przystosowawczych.

Przypomina się w nich także, że UE i jej państwa członkowskie są największymi na świecie fundatorami finansowania działań klimatycznych, i ponownie potwierdza ich wolę zmobilizowania większej ilości międzynarodowych środków finansowych w tej dziedzinie. Inne kraje rozwinięte zachęca się do zwiększenia wkładów w ramach wspólnego celu krajów rozwiniętych, którym jest dalsze uruchamianie – do 2025 r. – 100 mld USD rocznie (pierwotnie dotyczące okresu do 2020 r.).

W konkluzjach przedstawia się stanowisko UE co do dobrowolnej współpracy na podstawie art. 6 porozumienia paryskiego, który określa zasady dotyczące międzynarodowych rynków uprawnień do emisji dwutlenku węgla i umożliwia krajom handel redukcją emisji. Konkluzje określają również stanowisko UE w sprawie wspólnych ram czasowych dla zobowiązań redukcyjnych, zawartych we wkładach poszczególnych państw. Z myślą o osiągnięciu konsensusu w Glasgow Rada opowiada się za wspólnymi 5-letnimi ramami czasowymi dla wkładów wszystkich stron, które to wkłady będą realizowane przez UE od 2031 r. tylko w przypadku, gdy wszystkie strony będą do tego zobowiązane, i w sposób zgodny z europejskim prawem klimatycznym.

Konkluzje stanowią nadrzędny mandat UE na posiedzenie. Bardziej szczegółowy mandat negocjatorów UE w sprawie aspektów finansowych został przyjęty w postaci konkluzji Rady na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych 5 października 2021 r.

Kontekst

Celem COP 26 jest połączenie wysiłków państw, tak by przyspieszyć realizację celów porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie zostało przyjęte w 2015 r. na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP 21) i weszło w życie 4 listopada 2016 r. Do tej pory przystąpiło do niego 197 stron. Wyznacza ono dwa główne cele. Pierwszy polega na ograniczeniu wzrostu średniej temperatury na świecie do poziomu znacznie niższego niż 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz na dążeniu do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Drugi cel to przystosowanie się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu oraz zapewnienie spójności przepływów finansowych z rozwojem odpornym na zmianę klimatu.

Głównym celem COP 26 jest zachęcenie stron do przedstawienia ambitnych wkładów z celami redukcyjnymi na 2030 r., omówienie środków dostosowawczych, zwiększenie finansowania klimatycznego i ustalenie ostatecznego brzmienia zbioru paryskiej księgi zasad (szczegółowe zasady, dzięki którym można wprowadzić w życie porozumienie paryskie).

Strony muszą też między innymi uzgodnić szczegóły tzw. art. 6, który określa zasady dotyczące międzynarodowych rynków uprawnień, a tym samym umożliwia stronom handel redukcjami. Ponadto strony będą dążyć do ustanowienia wspólnych ram czasowych dla ich wkładów. Dyskusje na szczeblu światowym skupiają się wokół ustalenia wspólnych ram czasowych na okres pięciu lub dziesięciu lat.

Konkluzje Rady w sprawie stanowiska UE na COP 26 (ang., na stronie Rady UE)

źródło informacji i tekstu: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, komunikat z dn. 06.10.2021

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.