Print Friendly and PDF

Programy ograniczania niskiej emisji

Programy ograniczania niskiej emisji (PONE) są realizowane, zarówno jako wynik ogólnej strategii gmin ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, jak i ze
względu na istnienie konieczności sporządzenia Programu z uwagi na przekroczenia stężeń emisji zanieczyszczeń (np. w zakresie pyłu PM10).

Opracowując PONE gmina spełnia obowiązek wskazany w Programach Ochrony Powietrza dla jej obszaru. Dobrze sporządzone PONE oraz wyniki jego realizacji będzie sprzyjać ponadto:

  • poprawie stanu środowiska naturalnego i ochronie klimatu Ziemi,
  • aktywizacji lokalnej społeczności i gospodarki,
  • pozyskiwaniu finansowania dla efektywnych energetycznie, proekologicznych inwestycji z funduszy krajowych (w tym WFOŚiGW dla danego województwa) i międzynarodowych,
  • wypełnieniu innych zobowiązań wynikających z polityk i aktów prawnych UE oraz Polski (redukcja emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym gminy oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach).

Wykonaliśmy sześć Programów Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmin, w których stwierdzono przekroczenia stężeń zanieczyszczeń (w gminach tych występowała konieczność realizacji PONE zapisana w Programie Poprawy Jakości Powietrza w strefach, w których występowało przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego PM10). Sporządziliśmy dziesięć PONE, które uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach oraz jeden Program, który jest finansowany w oparciu o środki własne. Mamy w swym dorobku opracowanie PONE dla czterech miast powyżej 100 000 mieszkańców, ośmiu średnich miast w przedziale od 20 000 do 100 000 mieszkańców oraz 5-ciu małych miast i gmin wiejskich.

Przeprowadzamy również aktualizację i ocenę realizacji Programów ograniczenia niskiej emisji.

Dla gmin, które chcą w sposób szczegółowy inwentaryzować budynki leżące na ich terenie, stworzyliśmy usługę polegającą na stworzeniu narzędzia informatycznego „Baza danych dotycząca niskiej emisji”. Baza danych umożliwia między innymi:

  • obliczanie na bieżąco uzyskanego, w wyniku przeprowadzonych działań modernizacyjnych, efektu ekologicznego, w szczególności w zakresie analizowanych zanieczyszczeń,
  • dokonywanie zestawień źródeł grzewczych (w tym budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej), które uległy wymianie,
  • dokonywanie zestawień obiektów, w których przeprowadzono termomodernizację,
  • przeprowadzanie analiz poniesionych kosztów z podziałem na źródła finansowania.

Po szczegóły zapraszamy do zakładki Referencje.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.