Print Friendly and PDF

Oferta

Audyty

Przedsięwzięcia mające na celu uzyskanie oszczędności energii, zmniejszenie zapotrzebowania na nią i w efekcie – zmniejszenie zużycia, wymagają określenia technicznych i finansowych możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Aby rozeznać sytuację w sensie struktury zużycia energii w domu, na osiedlu, w biurze, w małej firmie czy w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, korzystne, a najczęściej konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt obejmuje szczegółową analizę miejsc zużycia i ilości zużywanej energii, pozwala rozpoznać te sytuacje, w których podejmowanie przedsięwzięć oszczędnościowych jest najbardziej korzystne i obiecujące oraz pozwala na podjęcie rozsądnych decyzji inwestycyjnych, zarówno pod względem kosztów jak i rozwiązań technicznych. Niektóre przedsiębiorstwa przemysłowe są lub będą ustawowo zobowiązane do przeprowadzenia audytów energetycznych, a właściciele budynków ubiegający się o pomoc finansową na termomodernizację, są do tego zobligowani.

Jako firma, FEWE posiada ogromne doświadczenie w realizacji audytów we wszelkich rodzajach podmiotów, a także duże doświadczenie w zakresie weryfikacji audytów na potrzeby programu termomodernizacji budynków, w oparciu o ustawę termomodernizacyjną. Liczba zrealizowanych i zweryfikowanych przez nas audytów sięga około sześciu tysięcy pozycji i obejmuje bardzo szerokie spektrum wielkości audytowanych podmiotów i rodzajów przedsięwzięć. Obejmuje również wiele rodzajów projektów nadrzędnych, na potrzeby których realizowaliśmy audyty – zarówno projektów unijnych jak i krajowych.

Oferujemy opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszelkich obiektów, a dodatkowo, dla gmin – serwisy energetyczne. Ponadto współpracowaliśmy jako współautorzy poradników i publikacji oraz przeprowadziliśmy szkolenia w zakresie audytów energetycznych.

Planowanie energetyczne

Ustawa Prawo energetyczne obliguje polskie gminy do posiadania planu zaopatrzenie w energię i paliwa gazowe. Znaczna część gmin spełniła już ten wymóg, jednak sporo w tym względzie pozostaje jeszcze do zrobienia. Nasza Fundacja opracowała około trzystu dokumentów planistycznych, o strategicznym znaczeniu, obejmujących założenia do planów zaopatrzenia w energię, a także dokumenty pokrewne, takie jak programy gospodarki niskoemisyjnej, czy programy ograniczania niskiej emisji, związane ze zmianami w systemach ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.

Mamy duże doświadczenie w planowaniu tego rodzaju i oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości terytorialnej i liczebności gminy. Planowanie energetyczne powinno wiązać się z planowaniem przestrzennym i opracowywaniem programów zsynchronizowanych z planami energetycznymi i możemy wykazać się znaczącym doświadczeniem we wkomponowaniu planów energetycznych w całe spektrum dokumentów planistycznych, jakie są wymagane lub oczekiwane na poziomie gminy.

Zarządzanie energią

Najważniejszym zadaniem, jakiemu trzeba sprostać, aby na bieżąco optymalizować zużycie energii w budynku, w biurze czy w przedsiębiorstwie usługowym lub produkcyjnym, jest – oprócz rozeznania sytuacji i wdrożenia środków polepszających efektywność energetyczną – ciągłe zarządzanie energią. Na bieżące zapotrzebowanie energii mają wpływ różne czynniki zmienne, takie jak pogoda, liczba osób w budynku, np. pracowników, bieżąca wielkość i rodzaj produkcji, pora roku. Dla wielu obiektów można przewidzieć zapotrzebowanie na energię w różnych uprzednio zdefiniowanych okresach czasu czy trybu pracy, z wykorzystaniem zgromadzonych wcześniej danych o zużyciu energii. FEWE oferuje opracowanie takich baz danych systemu zarządzania energią (BDSZE), oferuje wykonanie pomiarów pozwalających na opracowanie takiej bazy, a potem jej wykorzystanie w procesach zarządzania energią na bieżąco (w czasie rzeczywistym).

Podmiotom, które zamierzają ubiegać się o dodatkowe korzyści ekonomiczne wynikające z poprawienia swojej gospodarki energią, oferujemy pełny zakres współpracy w opracowaniu wniosków o białe certyfikaty, zwłaszcza, ze w myśl nowych przepisów, droga o ich uzyskania będzie łatwiejsza, niż była do tej pory.

Podmiotom, które zdecydują się powierzyć uzyskanie oszczędności wyspecjalizowanym firmom w zamian za ich udział w osiągniętych oszczędnościach kosztów zużycia energii, oferujemy współpracę w nawiązaniu umów z firmami typu ESCO, czyli firmami świadczącymi usługi energetyczne, w oparciu o tzw. „umowę o efekt energetyczny”. Jest formuła dobrze sprawdzona w krajach wysokorozwiniętych, w Polsce jeszcze niezbyt powszechna, ale z pewnością warta upowszechnienia, na przykład w oparciu o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w gminach, którym zależy na racjonalizacji swoich wydatków na energię, np. na oświetlenie ulic i placów.

Koncepcje i Analizy

Jednym z elementów prawidłowo prowadzonej gospodarki energią jest właściwe przygotowanie inwestycji i pozyskanie odpowiednich kwalifikacji przez osoby odpowiedzialne za jej wdrażanie. Aby móc właściwie dostosować swoje zamierzenia do posiadanych możliwości technicznych i ekonomicznych, trzeba opracować przyszłościową wizję projektu energetycznego, innymi słowy – koncepcję projektu. Koncepcja powinna obejmować zarówno inwentaryzację stanu istniejącego, na przykład obecne zużycie energii, jak i kilka propozycji opcjonalnych rozwiązań, zmierzających do redukcji zużycia energii albo zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Często pojawiają się możliwości opracowania koncepcji wykorzystania jakiegoś nowego sposobu użytkowania lub wytwarzania energii, na przykład poprzez zbudowanie nowego źródła, w oparciu o niewykorzystywane wcześniej lokalne zasoby energii lub surowca. Typowym przykładem takich prac koncepcyjnych, wykonanych przez FEWE, mogą być opracowania dotyczące nowych instalacji OZE, lub zagospodarowania miejscowych zasobów resztkowych, albo odpadowych, takich jak ciepło odpadowe lub gaz poprocesowy.

Istotnym elementem koncepcji zazwyczaj jest analiza ekonomiczna, najlepiej przeprowadzona w taki sposób, aby możliwe było określenie rozwiązania, które równocześnie zapewni korzyści ekonomiczne jak i środowiskowe, przy najkorzystniejszym zaangażowaniu dostępnych środków finansowych inwestora. FEWE posiada duże doświadczenie w zakresie opracowania koncepcji gospodarki energią, redukcji emisji i optymalizacji kosztów energii lub użytkowania urządzeń. Opracowywaliśmy tego rodzaju dokumenty zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla przedsiębiorstw, stosując wielokryterialne analizy ekonomiczne i własne metody optymalizacyjne. Zawsze staramy się indywidualnie dopasować modele obliczeniowe i wzorce koncepcyjne, w zgodzie z oczekiwaniami klientów i w oparciu o ich możliwości techniczne i inwestycyjne.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.