Print Friendly and PDF
December 2018

INTAS a duże urządzenia zużywające energię

Dyrektywa Ekoprojekt definiuje ramy ustalania wymogów Wspólnoty dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w celu zapewnienia swobodnego przepływu takich produktów na rynku wewnętrznym Unii oraz przewiduje ustalenie wymogów, jakie muszą spełniać produkty związane z energią objęte środkami wykonawczymi, aby mogły zostać wprowadzone do obrotu lub użytkowania.

Nadzór rynkowy dla dużych produktów przemysłowych objętych dyrektywą w sprawie ekoprojektu jest szczególnie trudny ze względu na wielkość i moc produktów oraz dlatego, że są one w większości sprzedawane na zasadzie Business-to-Business, a zatem w dużej mierze pozostają poza dostępem organów nadzoru rynku.

Jednak w wyniku obowiązujących wymogów dotyczących ekoprojektu, efektywność energetyczna dużych produktów przemysłowych nie jest już tylko wewnętrzną umowną kwestią do rozwiązania między dostawcą a nabywcą produktu. Instytucje nadzorujące rynek muszą posiadać narzędzia potrzebne do przeprowadzenia procedur weryfikacji dużych produktów przemysłowych.

Według analizy Komisji Europejskiej rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku (WE) nr 765/2008 nie jest jeszcze stosowane w sposób jednolity, gdyż ma miejsce nieoptymalna wymiana informacji i współpraca transgraniczna, obserwuje się niespójne wdrażanie praktyki nadzoru rynku na poziomie krajowym oraz ma miejsce brak zasobów utrudniający jednolite stosowanie działań związanych z nadzorem rynku w całej Europie.

INTAS wspiera wdrażanie kluczowych zasad sformułowanych w dokumencie Komisji Europejskiej w/s rozporządzenia o egzekwowaniu prawa i zgodności COM (2017) 795. Głównym zadaniem jest doprowadzenie do skoordynowanego egzekwowania prawa w całej Unii. Również finansowanie i sprawozdawczość mają być przedmiotem działań na poziomie Unii, w tym również wspólne badania i pomiary. Docelowo system nadzoru rynku powinien umożliwiać łączenie zasobów i utrzymywać komunikację i wymianę informacji między państwami członkowskimi i Komisją, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego dotyczącego produktów. Istotnym celem jest zapobieganie naruszeniom norm technicznych.

Projekt INTAS w kontekście powyższych uwarunkowań

Analiza INTAS potwierdza, że zgodnie z odpowiedziami konsultowanych zainteresowanych stron, kluczowe znaczenie dla nadzoru rynku dużych produktów przemysłowych stanowią niedostateczne uświadomienie sobie problemu przez podmioty rynkowe, istniejący potencjał oraz zasoby i kwalifikacje zawodowe.

Jednym z kluczowych zadań projektu INTAS jest wypracowanie procedur które umożliwią stosowanie odnośnych unijnych wymogów prawnych w praktyce. Obecnie trwają prace nad końcową wersją dokumentów INTAS, obejmującą stosowne zalecenia, w oparciu o przeprowadzone analizy i pomiary.

Transformatory elektroenergetyczne

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w odnośnych przepisach szczegółowych. Ze względu na utrudnienia transportowe związane z masą i wielkością transformatorów elektroenergetycznych średniej i dużej mocy, organy państw członkowskich mogą zdecydować się na wprowadzenie procedury weryfikacji w zakładzie producenta przed oddaniem transformatora do eksploatacji w lokalizacji docelowej. Określone w przepisach szczegółowych dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji dotyczą wyłącznie weryfikacji parametrów mierzonych przez organy państw członkowskich i nie mogą być rozumiane przez producenta lub importera, jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartości w dokumentacji technicznej.

Wentylatory przemysłowe

Kwestię jakości energetycznej reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 327/2011 wentylatory wprowadzone na rynek UE muszą spełniać wymogi efektywności energetycznej obowiązujące od stycznia 2013 r. Szacuje się, że w wyniku wdrożenia nowych wymogów, na terenie EU możliwe będzie zaoszczędzenie do 29 TWh energii elektrycznej rocznie.

Instytucje nadzoru rynku państw członkowskich przeprowadzają próby na pojedynczych egzemplarzach urządzeń produkowanych seryjnie, celem sprawdzenia, czy dany model urządzenia spełnia wymogi efektywności energetycznej określone przepisami rozporządzenia. W przypadku produkcji jednostkowej organ nadzoru rynku wykonuje badania urządzeń wybranych losowo.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.