Print Friendly and PDF
October 2014

3 nabór dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF

Zapraszamy do udziału w trzecim szkoleniu kwalifikacyjnym pn:. „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF” wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych Audytorów ds. Energetyki (CAE) i Certyfikowanych Ekspertów ds. Energetyki (CEE) w programie priorytetowym NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (dalej „Program NF”).

Szkolenie realizowane jest przez:

  • DAI,
  • Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, przy współudziale EBOiR oraz NFOŚiGW.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (dalej „FEWE”).

Szkolenie zostanie przeprowadzone 21.10.2014 r. w trakcie Dni Oszczędzania Energii we Wrocławskim Centrum Kongresowym Wrocław, ul. Wystawowa 1, godz. 10.00 – 15.00.

Dla uczestników szkolenia wstęp bezpłatny.

Zasady naboru kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki

1. Informacje ogólne

1) Nabór kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki organizowany jest w ramach Programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.
2) Nabór ma charakter otwarty.
3) Nabór stanowi postępowanie mające na celu wyłonienie Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki spośród osób, które:

a) spełniły kryteria formalne określone w Załączniku nr 1 do ogłoszenia,
b) zgłosiły się do naboru poprzez złożenie formularza zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu kwalifikacyjnym, określonego w Załączniku nr 2 do ogłoszenia,
c) wzięły udział i ukończyły szkolenie,
d) zaliczyły z wynikiem pozytywnym test sprawdzający.

4) Test sprawdzający jest przeprowadzany przez organizatora szkolenia i składa się z 5 pytań testowych. Uzyskanie więcej niż 60% pozytywnych odpowiedzi oznacza zaliczenie testu z wynikiem pozytywnym.
5) Wyniki oceny testu są ostateczne, co oznacza, że od oceny kandydatowi na CAE/CEE nie przysługuje odwołanie.
6) Ukończenie szkolenia i zaliczenie testu sprawdzającego skutkuje:

a) uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych Audytorów ds. Energetyki (CAE) i Certyfikowanych Ekspertów ds. Energetyki (CEE) w Programie NF.
b) wpisaniem na Listę Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki.

7) Negatywny wynik testu sprawdzającego nie dyskwalifikuje kandydata na CAE/CEE i umożliwia udział w następnym szkoleniu, o ile takie zostanie przeprowadzone.
8) Każdemu z Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki przysługuje prawo wykreślenia z Listy Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki, które jest dokonywane na jego bezpośredni wniosek. Wzór wniosku o wykreślenie stanowi Załącznik nr 3 do naboru.
9) Udział w szkoleniu jest dla kandydatów na CAE/CEE bezpłatny.
10) Program NF jest wdrażany w latach 2014-2016, z alokacją środków w latach 2014-2015.
11) Beneficjent Programu NF będzie mógł wybrać dowolnego CAE/CEE z Listy Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dostępnej na stronie internetowej PolSEFF2 oraz powielonej na stronach internetowych NFOŚiGW, FEWE, ZBP (opcja) KAPE S.A. (opcja) i ZAE (opcja) i SAPE (opcja).
12) Wynagrodzenie dla CAE/CEE za wykonane czynności i sporządzone dokumenty jest ustalane bezpośrednio pomiędzy Beneficjentem a CAE/CEE. Sugerowane wysokości wynagrodzeń mogą zostać zaproponowane przez organizacje zrzeszające audytorów i inżynierów.
13) W przypadku braku zainteresowania udziałem w szkoleniu lub zgłoszenia się niewystarczającej do przeprowadzenia szkolenia liczby osób, nabór może zostać odwołalny.
14) W przypadku zgłoszenia się liczby osób, przekraczającej możliwości przeprowadzenia jednorazowego przeszkolenia, organizator szkolenia dokona selekcji wg kolejności zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się organizowane szkolenie zostaną poinformowane o miejsce i terminie kolejnego szkolenia.
15) Każdy z kandydatów na CAE/CEE jest zobowiązany do zapoznania się z wymienionymi poniżej dokumentami programowymi.
16) Każdy z CAE/CEE będzie zobowiązany do przechowywania sporządzonej przez siebie dokumentacji przez okres 5 lat od terminu jej sporządzenia, pod rygorem usunięcia z Listy CAE/CEE.

2. Terminy składania formularzy zgłoszeniowych

1) Nabór kandydatów na CAE/CEE jest przeprowadzany w terminie od 06-10-2014 roku do 17-10-2014 roku.
2) Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. FEWE oraz powielone na stronie internetowej NFOŚiGW w terminie do 20-10-2014 roku.
3) Wypełnione zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu kwalifikacyjnym wraz z niezbędnymi załącznikami można:

a) składać bezpośrednio w siedzibie organizatora szkolenia, tj. Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00,
b) przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice
z dopiskiem „Szkolenie dla kandydatów na CAE/CEE”

c) przesyłać drogą poczty elektronicznej na adres:

4) Dla zgłoszeń przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień nadania zgłoszenia u operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).
5) Dla zgłoszeń przesłanych pocztą elektroniczną termin składania upływa o godzinie 16.00 ostatniego dnia trwania naboru.
6) Zgłoszenia, które wpłyną:

a) po terminie wymienionym w pkt. 4) w przypadku przesłania pocztą lub kurierem,
b) po terminie wymienionym w pkt. 5) w przypadku przesłania pocztą elektroniczną,

nie będą rozpatrywane.

7) Za termin wpływu zgłoszenia uznaje się termin wpływu ostatniego wymaganego dokumentu lub jego podpisanej zeskanowanej wersji.
8) Każdy z dokumentów przed przesłaniem pocztą elektroniczną powinien zostać potwierdzony przez kandydata na CAE/CEE za zgodność z oryginałem poprzez złożenie własnoręcznego podpisu i zeskanowany.
9) Dokumenty dostarczone pocztą elektroniczną należy przekazać w wersji papierowej organizatorowi szkolenia bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia. Brak uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej w tym zakresie może skutkować niedopuszczeniem do udziału w szkoleniu.

Informacje dodatkowe można uzyskać:

3. Dokumenty aplikacyjne i programowe:

Dokumenty aplikacyjne (dostępne na stronie NFOŚiGW)

Dokumenty programowe (dostępne na stronie NFOŚiGW)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.